Πιεσόμετρα

Όργανα μέτρησης για πίεση

UA-621

Πιεσόμετρο Βραχίονα UΑ-621 Ιαπωνικής Κατασκευής