Οξύμετρα

Όργανα μέτρησης κορεσμού αιμοσφαιρίνης

Nonin

Οξύμετρο Δακτύλου GΟ2

PULSOX

Konica Minolta Pulse-2