Οξύμετρα

Όργανα μέτρησης κορεσμού αιμοσφαιρίνης

PULSOX

Konica Minolta Pulse-2

Nonin

Οξύμετρο Δακτύλου GΟ2