Οξύμετρα για μέτρηση, κορεσμό οξυγόνου

Όργανα μέτρησης κορεσμού αιμοσφαιρίνης

NONIN

Οξύμετρο Δακτύλου GΟ2

PULSOX

Konica Minolta Pulse-2

3100 WRISTOX