Προϊόντα γιατρών

Όργανα μέτρησης για Πνευμονολόγους

Εργαστήρια ύπνου με CPAP, AUTOCPAP, BIPAP

Οξύμετρα για μέτρηση, κορεσμό οξυγόνου

Σπιρόμετρα